Rao vặt
STT
Tiêu đề
Ngày
Nơi

Tham khảo các cấu trúc tiếng anh thường gặp hiện nay

(Lượt xem: 47)

http://choit.vn/raovat/1259/83270/tham-khao-cac-cau-truc-tieng-anh-thuong-gap-hien-nay.html

 
Thật khó để học thuộc lòng các câu có sẵn trong anh văn, bậc phụ huynh sẽ phải loay hoay mất rất nhiều thời gian nhưng kết quả nhận được lại không hề tương xứng.
 
Vậy tại sao không thử áp dụng công thức theo cấu trúc?
 
Trước khi phụ huynh bắt đầu, hãy dành chút thời gian ôn tập lại cấu trúc 12 thì ngữ pháp trong tiếng anh nhé. Chúng tôi đã lập nên một mindmap giúp phụ huynh ghi nhớ các thì này một cách thức dễ dàng. Hãy tải xuống tại đây:
 
[Note] Hãy dành chút thời gian ôn tập lại cấu trúc 12 thì ngữ pháp trong anh văn nhé. Chúng tôi đã lập nên một mindmap giúp phụ huynh ghi nhớ các thì này một cách dễ dàng. Hãy tải xuống tại đây:
 
11 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh thông dụng

Cấu trúc tiếng anh luôn giúp người học có được những công thức hỗ trợ đắc lực không chỉ riêng trong các kỳ thi mà còn là anh văn thực tế.
 
Nắm vững được các cấu trúc anh văn thông dụng nhất sẽ giúp phụ huynh thành thạo tiếng anh giao tiếp nhanh chóng.
 
Ngay dưới đây bậc phụ huynh hãy lên kế hoạch thực hiện bài viết này trong 6 tuần cùng chúng tôi, kết quả nhận được sẽ khiến bậc phụ huynh bất ngờ.
 
Luyện Tập Cấu Trúc anh văn Trong 6 Tuần
 
TUẦN 1
 
1. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá….để cho ai làm gì…)
 
e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
 
e.g.2: He ran too fast for me to follow.
 
2. S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá… đến nỗi mà…)
 
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
 
e.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
 
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá… đến nỗi mà…)
 
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
 
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
 
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ… cho ai đó làm gì…)
 
e.g.1: She is old enough to get married.
 
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
 
5. Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì…)
 
e.g.1: I had my hair cut yesterday.
 
e.g.2: I’d like to have my shoes repaired.
 
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì…)
 
e.g.1: It is time you had a shower.
 
e.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.
 
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì… mất bao nhiêu thời gian…)
 
e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
 
e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
 
8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì… không làm gì..)
 
e.g.1: I can’t prevent him from smoking.
 
e.g.2: I can’t stop her from tearing
 
9. S + find+ it+ adj to do something (thấy … để làm gì…)
 
e.g.1: I find it very difficult to learn about English.
 
e.g.2: They found it easy to overcome that problem.
 
10. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
 
e.g.1: I prefer dog to cat.
 
e.g.2: I prefer reading books to watching TV.
 
11. Would rather + V­ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì)
 
e.g.1: She would rather play games than read books.
 
e.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.
 
12. To be/get Used to + V-ing (quen làm gì)
 
e.g.1: I am used to eating with chopsticks.
 
13. Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qúa khứ và bây giờ không làm nữa)
 
e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young.
 
e.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
 
14. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing ( ngạc nhiên về….)
 
15. To be angry at + N/V-ing (tức giận về)
 
TUẦN 2
 
16. To be good at/ bad at + N/ V-ing (giỏi về…/ kém về…)
 
17. By chance = by accident (adv) (tình cờ)
 
18. To be/get tired of + N/V-ing (mệt mỏi về…)
 
19. Can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing (không nhịn được làm gì…)
 
20. To be keen on/ to be fond of + N/V-ing (thích làm gì đó…)
 
21. To be interested in + N/V-ing (quan tâm đến…)
 
22. To waste + time/ money + V-ing (tốn tiền hoặc thời gian làm gì)
 
23. To spend + amount of time/ money + V-ing (dành bao nhiêu thời gian làm gì…)
 
To spend + amount of time/ money + on + something (dành thời gian vào việc gì…)
 
e.g.1: I spend 2 hours reading books a day.
 
e.g.2: She spent all of her money on clothes.
 
24. To give up + V-ing/ N (từ bỏ làm gì/ cái gì…)
 
25. Would like/ want/wish + to do something (thích làm gì…)
 
26. Have + (something) to + Verb (có cái gì đó để làm)
 
27. It + be + something/ someone + that/ who (chính…mà…)
 
28. Had better + V(infinitive) (nên làm gì….)
 
29. Hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing,
 
e.g.1: I always practise speaking English everyday.
 
30. It’s + adj + to + V-infinitive (quá gì ..để làm gì)
 
TUẦN 3
 
31. Take place = happen = occur (xảy ra)
 
32. To be excited about (thích thú)
 
33. To be bored with/ fed up with (chán cái gì/làm gì)
 
34. There is + N-số ít, there are + N-số nhiều (có cái gì…)
 
35. Feel like + V-ing (cảm thấy thích làm gì…)
 
36. Expect someone to do something (mong đợi ai làm gì…)
 
37. Advise someone to do something (khuyên ai làm gì…)
 
38. Go + V-ing (chỉ các trỏ tiêu khiển..)
 
E.g. Go camping…
 
39. Leave someone alone (để ai yên…)
 
40. By + V-ing (bằng cách làm…)
 
41. Want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive
 
e.g.1: I decide to study English.
 
42. For a long time = for years = for ages (đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành)
 
43. When + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.
 
44. When + S + V(qkd), S + had + Pii
 
45. Before + S + V(qkd), S + had + Pii
 
TUẦN 4
 
46. After + S + had +Pii, S + V(qkd)
 
47. To be crowded with (rất đông cái gì đó…)
 
48. To be full of (đầy cái gì đó…)
 
49. To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên… sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)
 
50. Except for/ apart from (ngoài, trừ…)
 
51. As soon as (ngay sau khi)
 
52. To be afraid of (sợ cái gì..)
 
53. Could hardly (hầu như không)( chú ý: hard khác hardly)
 
54. Have difficulty + V-ing (gặp khó khăn làm gì…)
 
55. Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. Và khi muốn phát âm về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing
 
e.g.1: That film is boring.
 
e.g.2: He is bored.
 
e.g.3: He is an interesting man.
 
e.g.4: That book is an interesting one. (Khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta phát âm : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó)
 
56. In which = where; on/at which = when
 
57. Put + up + with + V-ing (chịu đựng…)
 
58. Make use of + N/ V-ing (tận dụng cái gì đó…)
 
59. Get + adj/ Pii
 
60. Make progress (tiến bộ…)
 
TUẦN 5
 
61. Take over + N (đảm nhiệm cái gì…)
 
62. Bring about (mang lại)
 
63. Chú ý: so + adj còn such + N
 
64. At the end of và In the end (cuối cái gì đó và kết cục)
 
65. To find out (tìm ra),
 
66. To succeed in (thành công trong…)
 
67. Go for a walk (đi dạo)/ go on holiday/picnic (đi nghỉ)
 
68. One of + so sánh hơn nhất + N (một trong những…)
 
69. It is the first/ second…/best + Time + thì hiện tại hoàn thành
 
70. Live in (sống ở)/ Live at + địa chỉ cụ thể
 
Live on (sống nhờ vào…)
 
71. To be fined for (bị phạt về)
 
72. From behind (từ phía sau…)
 
73. So that + mệnh đề (để….)
 
74. In case + mệnh đề (trong trường hợp…)
 
75. Can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to… (modal Verbs) + V-infinitive
 
TUẦN 6
 
76. To remember doing (nhớ đã làm gì)
 
e.g. I remember reading this book (tôi nhớ là đã đọc quyển sách này)
 
77. Allow/ let/ permit sb to do st = give sb permission to do st (cho phép ai làm gì)
 
78. Be different from sb/st (khác với ai cái gì)
 
79. Go on doing st (tiếp tục làm gì)
 
80. Look forward to doing st (mong đợi làm gì)
 
81. Pay attention to sb/st/doing st (chú ý tới ai/ cái gì/ làm gì)
 
82. Have effect on sb (ảnh hưởng đến ai)
 
83. Miss doing st/st (nhỡ làm gì/cái gì)
 
84. Insist on st/doing st (khăng khăng làm gì)
 
85. Depend on (phụ thuộc vào)
 
86. It’s not necessary for smb to do smt = Smb don’t need to do smt( Ai không cần thiết phải làm gì ) doesn’t have to do smt
 
e.g. It is not necessary for you to do this exercise. (Bạn không cần phải làm bài tập này)
 
87. To borrow smt from smb (Mượn cái gì của ai)
 
VD: She borrowed this book from the liblary. (Cô ấy đã mượn cuốn sách này ở thư viện)
 
88. To apologize for doing smt (Xin lỗi ai vì đã làm gì )
 
VD: I want to apologize for being rude to you. (Tôi muốn xin sai lầm vì đã bất lịch sự với bạn)
 
89. To have no idea of smt = don’t know about smt (Không biết về cái gì)
 
VD: I have no idea of this word = I don’t know this word.(tôi không biết từ này)
 
Và giờ, đến lượt bạn…
 
Thông tin người đăng
» Acount
chugiong

» YahooID

» SkypeID

» Phone
0965434567

» Email

Chi tiết kèm theo bản tin
» Số lần xem
47

» Ngày cập nhật
08.06.2020

» Ngày hết hạn
06.09.2020

5 tin mới nhất của: chugiong
STT
Tiêu đề
Ngày
Nơi

1
01.08
Bình Dương

2
07.07
Bạc Liêu

3
16.06
Hồ Chí Minh

4
14.06
Hồ Chí Minh

5
14.06
Hồ Chí Minh

6
10.06
Hồ Chí Minh

7
09.06
Hồ Chí Minh

8
05.06
Cà Mau

9
03.06
Hồ Chí Minh

10
02.06
Hồ Chí Minh

11
16.05
Hồ Chí Minh

12
16.05
Kiên Giang

13
15.05
Hồ Chí Minh

14
08.05
Bình Dương

15
07.05
Tây Ninh

16
04.04
Kiên Giang

17
03.04
Cà Mau

18
03.04
Hồ Chí Minh

19
03.04
Hồ Chí Minh

20
02.04
Hồ Chí Minh

21
01.04
Hồ Chí Minh

22
01.04
Kiên Giang

23
31.03
Hồ Chí Minh

24
31.03
Hồ Chí Minh

25
20.03
Cà Mau

26
20.03
Bến Tre

27
20.03
Bến Tre

28
17.03
Đồng Tháp

29
17.03
Đồng Nai

30
16.03
Đồng Nai

31
16.03
Bến Tre

32
15.03
Long An

33
14.03
Hồ Chí Minh

34
14.03
Hồ Chí Minh

35
18.01
Tiền Giang

36
13.01
Đồng Nai

37
12.01
Bình Dương

38
10.01
Hồ Chí Minh

39
16.12
Cần Thơ

40
08.12
Bình Dương

41
08.12
Bến Tre

42
03.12
Toàn quốc

43
02.12
Đà Nẵng

44
28.11
Bình Dương

45
11.11
Hồ Chí Minh

46
08.11
Bình Dương

47
08.11
Hồ Chí Minh

48
07.11
Bến Tre

49
06.11
Hồ Chí Minh

50
30.10
Bình Dương

Xem tất cả tin đăng của chugiong
Transparent Quảng cáo sản phẩm
Transparent Thống kê
Trực tuyến 491
Sản phẩm hôm nay 0
Rao vặt hôm nay 14
Sản phẩm hiện tại 5,968
Rao vặt hiện tại 22,548
Thành viên 7,187
Lượt truy cập 80,207,744SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHOIT.VN

Điện thoại hỗ trợ: 0918083644
E-Mail: choit.vn@gmail.com
Transparent
icon top - lên đầu trang